Stichting Invitare

Stichting Invitare Openbaar Onderwijs bestaat uit acht basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Onze scholen zijn gevestigd in zes gemeenten in Brabant en Noord-Limburg. Wat ons als openbaar onderwijs onderscheidt van alle andere scholen, is dat wij kinderen willen laten opgroeien tot autonoom denkende mensen waarbij wij geen duiding bieden vanuit  een religieus gedachtegoed. In dit licht bieden wij enerzijds religie neutraal onderwijs en anderzijds gaan we respectvol om met de levensbeschouwelijke achtergronden van gezinnen.

In het kader van passend onderwijs, zijn onze Limburgse scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband Noord-Limburg en de Brabantse scholen bij het samenwerkingsverband Stromenland. De scholen stellen hun schoolplannen en jaarplannen op rekening houdend met het strategieplan van Invitare en de kaders van het samenwerkingsverband waartoe zij behoren. 

Elckerlyc maakt onderdeel uit van Stichting Invitare. Dit betekent dat de onderwijsvisie van onze school een duidelijke relatie heeft met de missie en visie van de Stichting. 
 

MISSIE Invitare

Invitare leert kinderen het beste uit zichzelf te halen in relatie met de ander en in verbinding met de samenleving.
 

VISIE Invitare

De openbare basisscholen van Invitare verzorgen toekomstgericht onderwijs waarbij zij ambitieuze doch haalbare doelen formuleren voor de eigen schoolpopulatie. Zij doen dit vanuit verschillende onderwijsvisies. De scholen hebben de gezamenlijke ambitie kinderen te laten opgroeien tot  autonoom denkende mensen in een gemeenschap waarin gelijkwaardigheid de norm is. De basis voor leren en ontwikkelen zijn nieuwsgierigheid, verantwoordelijk zijn, wederzijds respect en vertrouwen hebben in zichzelf, elkaar en de omgeving.

Onze motto is: Invitare nodigt uit …….

Meer informatie over Invitare kunt u vinden op www.stichting-invitare.nl. In de loop van schooljaar 2019-2020 kunt u op deze site belangrijke stukken vinden die voor u als ouder /verzorger belangrijk kunnen zijn. Denk hierbij onder andere aan:
  • Gedragscode
  • Medicijnenprotocol 
  • Privacybeleid
  • Beleidsplan schoolveiligheid
  • Beleid schorsen en verwijderen
  • Klachtenregeling
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Jaarrekening
  • Oudertevredenheidspeiling

Wilt u een document eerder inzien voordat wij het digitaal beschikbaar hebben kunnen stellen, vraag het dan op bij de schooldirectie.