OR

Ouderraad


De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzet voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd. Ook doet de ouderraad mee aan projecten op school en organiseert zij de algemene ouderavond.
Daarnaast verwoordt de ouderraad naar het team en de medezeggenschapsraad wat ouders voor hun kinderen belangrijk vinden. Het is daarom van groot belang dat de raad de mening van zoveel mogelijk ouders hoort. Wanneer ouders op- of aanmerkingen, ideeën of tips hebben over de gang van zaken op school of over het functioneren van de ouderraad zelf, wordt hen gevraagd dit te laten het weten. U kunt contact opnemen via ons e-mail adres: info.elckerlyc@stichting-invitare.nl
 
De leden van de ouderraad worden middels verkiezingen gekozen voor een periode van 3 jaar. Men kan zich herkiesbaar stellen.
De ouderraad vergadert maandelijks op school. De directeur van Elckerlyc is hierbij aanwezig. Op verzoek kunnen de notulen per mail worden toegestuurd.


Jaarlijks organiseert de ouderraad een aantal activiteiten die een beperkt aantal kosten met zich meebrengen. Daarbij kun je denken aan vieringen zoals kerst, carnaval, lente, 5 december, enz.  Maar ook aan extra geld voor excursies, keuzecursussen, schoolreizen en het schoolkamp. Ondanks het feit dat het gaat om een vrijwillige bijdrage, heeft de Ouderraad deze heel hard nodig om de activiteiten te kunnen organiseren.
Deze (vrijwillige) bijdrage wordt in principe jaarlijks door de ouderraad automatisch geïnd indien u hiervoor een machtiging invult. Kinderen die gedurende het jaar instromen betalen een deel van de ouderbijdrage.