Passend onderwijs

Passend Onderwijs Noord-Limburg


Passend Onderwijs trad op 1 augustus 2014 in werking. Schoolbesturen hebben zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Het belangrijkste doel is alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning. 

De basis voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband is:
 • extra hulp voor leerlingen;
 • die niet goed kunnen lezen (dyslexie)
 • die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
 • met lagere intelligentie dan gemiddeld
 • met een hogere intelligentie dan gemiddeld
 • begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas
 • duidelijke afspraken over de veiligheid op school
 • duidelijke afspraken, met gemeenten en jeugdzorg, over medische handelingen op school
Dit heet basisondersteuning. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). De extra hulp is verschillend per school.

Daarnaast kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning (arrangementen)

Basisondersteuning
 • Niveau 1: Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
 • Niveau 2: Handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen
Lichte ondersteuning
 • Niveau 3: Arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteunings- middelen/expertise S(B)O) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen
 • Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs De Piramide in Gennep
Zware ondersteuning
 • Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs


Samenwerking met ouders


Ouders zijn per definitie partner van de school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. Als ouder wordt u dus altijd betrokken bij het formuleren van doelen en activiteiten en bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief. 

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Noord-Limburg kunt u terecht op www.swvpo.nl