Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op OJBS ELckerlyc


We bedoelen hiermee de zorg die we hebben over hoe kinderen zich in een bepaalde periode ontwikkelen. Om die ontwikkeling goed in de gaten te houden zijn er leerkrachten die zich daar speciaal mee bezig houden.

 

De Zorgverbredingscyclus


Dit begrip heeft op OJBS Elckerlyc de volgende betekenis: Dagelijks wordt bewaakt of de kinderen zich positief ontwikkelen. Op de eerste plaats wordt door de stamgroepsleiding gekeken of een kind zich veilig in de groep voelt en vervolgens bekijkt hij/zij of de leerontwikkelingen positief verlopen. Wanneer dat niet het geval is, wordt bezien hoe de ontwikkeling weer op gang gebracht kan worden. In de praktijk betekent dit dat er kleine aanvullende gesprekjes met kinderen zijn, soms een aanvullende instructie of een extra contact met de ouders. In de periode oktober/november worden alle kinderen individueel getoetst op een aantal gebieden. Na afloop van de toetsdagen stelt de stamgroepsleiding een rapport op. 
Dit rapport geeft het volgende weer:
  • Een beschrijving van de groep. Er wordt aangegeven of de groep zelfstandig kan werken, hoe de sfeer in de groep is of er goed gewerkt/gespeeld/gevierd en gesproken wordt.
  • De toets resultaten van de kinderen. Hier wordt aangegeven hoe de kinderen gescoord hebben en hoe de groep gescoord heeft ( in vergelijking met andere groepen).
  • Een beschrijving van de kinderen die zich minder goed ontwikkelen en een voorstel om dat op de te lossen.
  • Vragen en/of problemen die de stamgroepsleiding over de stamgroep heeft.
Dit rapport wordt aan de interne leerlingbegeleider gegeven. De interne leerlingbegeleider bespreekt het rapport met de stamgroepsleiding, doet eventueel aanvullend onderzoek, heeft overleg met de schoolbegeleidingsdienst of stelt een aanvullend handelingsplan op voor de kinderen die extra zorg behoeven. Extra zorg betekent niet alleen kijken naar de kinderen die achterstand hebben maar ook naar de kinderen die aanvullende leerstof nodig hebben. Indien onderzoek plaatsvindt door een externe persoon/instantie (bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst) wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.
In de tweede periode (februari) wordt de procedure herhaald en wordt bekeken of de aanpassingen, handelingsplannen, afspraken e.d. een positief effect hebben gehad. Vervolgens worden weer een nieuw stamgroepsrapport en schoolrapport gemaakt.
In de derde periode (juni) worden weer toetsen afgenomen. Deze worden per bouw met de intern begeleider besproken.

 

Samenvatting


Samengevat ziet de kwaliteitszorg op OJBS Elckerlyc er als volgt uit:
  • De stamgroepsleiding geeft dagelijks begeleiding en legt gegevens van de kinderen vast.
  • Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een schriftelijke rapportage mee naar huis. Aan deze rapportage zijn de rapportgesprekken gekoppeld. Daarnaast is er nog een derde gespreksperiode, waarin de ontwikkeling van de leerling met ouders wordt besproken.
  • Driemaal per jaar zijn er toetsdagen. De stamgroepsleiding toetst de kinderen en maakt een groepsplan. Dit plan beschrijft de belangrijkste actiepunten voor de volgende periode.
  • Eenmaal per jaar maken de interne leerlingbegeleider en de directie een schoolrapport. Hierin staan de sterke/zwakke punten van de school en een actielijst waaraan gewerkt wordt.