Zij-instromers

Ouders zijn vrij om hun kind op onze Openbare Jenaplanschool aan te melden. In de meeste gevallen wordt uw kind, zonder probleem, aangenomen. Er zijn echter uitzonderingen. Indien uw kind een andere basisschool bezoekt en, om uiteenlopende redenen, van school wilt veranderen, dan starten we de volgende procedure op, die 7 weken in beslag kan nemen. Het doel van deze procedure is: te bepalen of wij uw kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft.
 

Aanmeldprocedure zij-instromers:

1e week: 
Gesprek met de directie. Tijdens dit gesprek wordt de procedure besproken en krijgen ouders informatie over onze school. De ouder(s) geven informatie over hun kind(eren). Bij deze uitwisseling staat het belang van het kind voorop. Vervolgens gaan de ouders terug naar de school om aan te geven dat zij een overstap overwegen.
2e week en 3e week:
De directie van OJBS Elckerlyc gaat informatie inwinnen over het kind. Er volgen gesprekken met de directeur, de eigen leerkracht van het kind en de coördinator leerlingenzorg. Doel van deze fase is een objectief beeld te krijgen van het kind. (persoonlijk gedrag, leermogelijkheden en eventueel informatie van hulpverlenende instanties).
4e week:
Alle verzamelde informatie over het kind worden intern op OJBS Elckerlyc besproken met de intern begeleidster, de coördinator van de bouw waar het kind geplaatst moet worden en de directie.
5e week:
Indien gewenst (en het een duidelijke meerwaarde heeft) bezoekt de directeur van OJBS Elckerlyc de huidige school voor een observatie. Een mogelijkheid is ook dat het kind bij ons een dagdeel mee komt draaien.
6e week:
Besluitvorming over aanname op OJBS Elckerlyc door de directie.
7e week:
Informeren van de ouders over het besluit en de motivatie die hieraan ten grondslag ligt.
Criteria die voor ons bepalend zijn voor aanname:
  • Aantal jongens en meisjes per stamgroep
  • Aantal zorgkinderen in de ontvangende groep
  • Samenstelling van de ontvangende groep
  • Mogelijkheden van de leerkracht
  • Grootte van de groep