Beleid aanmelden en toelating leerlingen

Beleid aanmelden en toelating leerlingen.


Stichting Invitare Openbaar Onderwijs heeft, met instemming van de GMR, een protocol ontwikkeld m.b.t. het aanmelden en toelaten van leerlingen. In dit protocol staat de procedure beschreven voor inschrijving, de toelating en plaatsing, bijzondere situaties (bv. verhuizing), de tussentijdse overstap van de ene naar de andere basisschool en de school specifieke regelingen. 

Aanmeldingscriteria zijn:
  • Het kind is niet aangemeld op een andere school
  • Ouders respecteren en onderschrijven de openbare grondslag van de school
  • Er is plaatsruimte op school wat betreft klassengrootte en fysieke ruimte in het gebouw
  • Indien er geen plaatsruimte is, kan een kind wel op een wachtlijst worden geplaatst
  • Ouders verklaren volledige gegevens en naar waarheid in te vullen.

Ouders mogen hun kind maar bij één school aanmelden, de school van hun eerste voorkeur. Het kind is ingeschreven op het moment van aanmelding. 

Een eerste belangrijke voorwaarde om tot aanmelding over te kunnen gaan is de vraag of er plaatsruimte is op de school van aanmelding. De zorgplicht geldt nl. niet als er geen plaatsruimte beschikbaar is op de school. Het gaat hierbij om de klassengrootte en de fysieke ruimte in het gebouw. 

Afhankelijk van de school en het schoolconcept hanteren de scholen van Invitare een eigen maximale groepsgrootte. 

Wanneer een school fysiek vol is, dan wordt dit duidelijk aangegeven en bestaat de mogelijkheid de leerling op een wachtlijst te plaatsen. Leerlingen op de wachtlijst zijn toelaatbaar als er weer plaats is. Kinderen van wie broer(s) / zus(sen) al op school zitten hebben voorrang. De toelating gaat op basis van inschrijving volgorde. Toelating in dit kader gaat altijd in overleg met het College van Bestuur. 

Het hele protocol kunt u bij de directeur opvragen.